Цели

Разпространение на три статии от научния журнал „Early Childhood Matters 2019“

Дейности

  • Информационна кампания през традиционни и социални медии,
  • Три работни семинара, насочени към специалисти, по един посветен на всяка статия,
  • Застъпнически дейности, целящи да представят статиите и тяхната приложимост в българския контекст пред представители на държавните и местни власти.

 

Очаквани резултати
  • Изпращане на статиите до 180 организации, работещи в сферата на ранното детско развитие,
  • Събиране на обратна връзка от поне 60 специалисти по време на семинарите,
  • Представяне на статиите и тяхната приложимост за местния контекст пред поне 10 представители на местните и държавни власти,
  • Поне 10 споменавания на статиите в традиционни медии,
  • Достигане до 6000 души през социалните медии.

 

Проектът се изпълнява от Фондация „За Нашите Деца“ в партньорство с фондация „За децата в риск по света“

Място: София

Срок: юни 2019 – ноември 2019

Финансираща страна: Фондация „Бернард фон Леер“