Цели

Обмяна на опит и добри практики в сферата на деинституционализацията.

 

Дейности

 

За постигане на поставената цел са предвидени следните дейности:

  • Обучение за персонала на Таджикската неправителствена организация ИРОДА;
  • Обмяна на добри практики в сферата на деинституционализацията;
  • Обмяна на добри практики по отношение на услуги в общността;

Очаквани резултати

  • По-добро разбиране на основните принципи на деинституционализацията;
  • Придобиване на опит относно предоставянето на услуги в общността за деца и семейства;
  • Придобиване на ноу-хау за работа с властите и неправителствения сектор и приобщаване на всички заинтересовани страни в процеса на деинституционализация.

Къде се изпълнява: Душанбе, Таджикистан

Финансираща страна: ISSA

Срок: септември – октомври 2019 г.