Фондация „За Нашите Деца“ и Институт за изследване на населението и човека към Българската академия на науките планират да проведат проучване в сферата на ранната детска интервенция в гр. Пловдив, което е част от проект, насочен към подобряване на политиките и практиките по отношение на ранното детско развитие в града. Резултатите от него ще подкрепят застъпнически дейности на местно ниво по отношение на реформиране и оптимизиране на услугите за подкрепа на ранното детско развитие, с фокус върху услугите, насочени към уязвими групи от населението.

 

Цели

 • Установяване на степента, до която наличните услуги за подкрепа на ранното детско развитие в гр. Пловдив отговарят на правата на децата с проблеми в развитието, или в риск от развиване на такива проблеми и потребностите на техните семейства.
 • Отправяне на препоръки за оптимизиране на системата от секторни, интегрирани и специализирани услуги за подкрепа на ранното детско развитие в гр. Пловдив.

 

Дейности

 • Събиране на данни от релевантни институции относно:
  • потребностите на децата и семействата в гр. Пловдив, вкл. нивата на социален риск;
  • броя и вида услуги за подкрепа на ранното детско развитие в община Пловдив и приложими данни за тях.
 • Провеждане на кабинетно проучване за установяване на наличието на приложими документи и други изследвания, които могат да информират отговорите на изследователските въпроси.
 • Провеждане на интервюта с представители на Община Пловдив, отдел „Закрила на детето“ и Регионална здравна инспекция.
 • Провеждане на качествено проучване сред професионалисти, работещи в услуги за подкрепа на ранното детско развитие, с цел получаване на отговори на изследователските въпроси.
 • Провеждане на проучване сред родители на деца с увреждания и проблеми в развитието.

 

Иследването е финансирано от от фондация „Тръст за социална алтернатива

Очаквани резултати: Аналитичен доклад с резултати от изследването и препоръките на изследователския екип

Място на изпълнение на проекта: гр. Пловдив

Срок за изпълнение:  октомври 2018 г. – март 2019 г.