Фондация „За Нашите Деца“ с финансовата подкрепа на Международен женски клуб реализира програма от дейности за развитие и социално включване на деца в ранна възраст, разделени от семействата си и получаващи алтернативна грижа в детската ни къща – ЦНСТ „Детство“. Дейностите са част от проект „На път към по-добро бъдеще“, който има за цел да подпомогне активно ранното детско развитие, чрез пряко участие на децата в инициативи, които стимулират развитието на техния потенциал и социална интеграция за периода на временна грижа, до степен до която се развива пълния потенциал на всяко дете.

 

Цели

 

Иновативният модел на проекта се базира на дейности в две направления:

 

  • Дейности за подпомагане на развитието по индивидуална програма, чрез оценка на развитието на всяко дете и включване в програма за учене и развитие;
  • Дейности за социално включване, чрез участие в изнесени в общността дейности – театрални и музикални програми, детски празненства, развлекателни събития, екскурзии, пикници, посещения на градски обекти и др.

 

Очаквани резултати

Чрез включването на децата в развитийни и социализиращи дейности ще се подобри когнитивното, психо-емоционално и социално развитие на децата, по-добрата им адаптация в семейната среда на приемни родители или осиновители, както и социалното им включване. Същевременно ще се доразвие цялостния модел на грижа в нашата „Детска къща“, за да гарантираме още по-добри условия за пълноценно развитие на децата, докато за тях бъде намерено постоянно решение – връщане в родното семейство или в семейството на близки и роднини, а при невъзможност за това осиновително или приемно семейство.

Къде се изпълнява: град София

Финансираща страна: Международен женски клуб

Срок: юни 2019 – януари 2020 г.