Цели

Обмяна на опит и добри практики за осигуряване на качествени и приобщаващи интегрирани услуги за деца в ранна възраст и техните семейства.

 

Дейност

За постигане на поставената цел са предвидени следните дейности:

  •  Обучение за персонала на Фондация „За Нашите Деца“;
  • Супервизия за мениджъри и специалисти;

Очаквани резултати

  • Подобряване на експертизата на Фондация „За Нашите Деца“ по отношение на предлагането и управлението на интегрирани услуги за деца в ранна възраст и техните семейства;
  • Подобряване на експертизата на Фондация „За Нашите Деца“ по отношение на предлагането и управлението на услуги в дневен център за деца в ранна възраст със специални потребности

Къде се изпълнява: град София

Финансираща страна: ISSA

Срок: октомври-ноември 2019 г.