Проект „Инициатива за развитите и социално включване-за нашите деца“ завърши

Проектът, който направи промяна към по-доброто бъдеще на част от децата живеещи на територията на 8 общини в  област Пловдив – „Инициатива за развитите и социално включване – за нашите деца“ – и който бе изпълнен от нас приключи в средата на месец март 2021.

 

Проектът бе с продължителност от година и половина – пероид в който специалисти от различни сфери от секторите образование, здравеопазване и социални дейности обединиха своите компетенции и показаха на практитка силата на интегрирания подход и комплексните услуги в превенцията и работата с деца в риск.

 

Мултидисциплинарния екип на „Инициатива за развитите и социално включване – за нашите деца“ подкрепи общо 285 деца от общините Пловдив, Асеновград, Куклен, Садово, Стамболийски, Родопи, Марица и Перущица.

Бяха посрещнати голям спектър от потребности на децата, чрез мобилните услуги рехабилитация, ранна детска интервенция, психология, ранно детско развитие, неонатология, детска педиатрия, логопедична терапия, кинезитерапия, социални дейности и др.

 

А от статистиката към проекта се вижда, че 119 деца са били ползватели на повече от една предоставена услуга.

 

В рамките на последната половина от изпълнението му, стартира и пилотната за страната Програма за ввзаимодействие, чиято основна цел е да подкрепи разписания в новия Закон за социални услуги координационен механизъм между секторите образование, социални  дейнсоти и здравеопазване.

 

Програмата е основана на общински и междуобщински механизъм на координация на информация, като по този начин прави възможно насочването на потребители и услуги извън самите общини, там където те са търсени и нужни.

 

Въпреки краткият период от стартирането на Програмата за взаимодействие координационният център, който е представен от нас може да се похвали с над 30 индивидуални случая на успешна подкрепа на деца в риск и техните семейства по линия на междуобщинската координация.