Покана за конкурс за избор на доставчик на комуникационни услуги към фондация „За Нашите Деца“

Фондация „За Нашите Деца“  обявява конкурс за избор на доставчик на комуникационни услуги за период от една година, считано от 13 юли 2020 г. За повече информация относно дейността на организацията и нейните цели вижте Приложение 1 към настоящото обявление за конкурс.

 

 1. Основна информация за конкурса

Каним ви в срок до 17.00 часа на 04 юли 2020 г. да представите вашите предложения, включително ценови оферти за предоставяне на следните услуги по следните обособени позиции:

 

Обособена позиция 1. Институционален/корпоративен PR

 

Обособената позиция включва еднократна услуга по Изготвяне на цялостен комуникационен план /стратегия/, който включва като минимум предложения относно:

 1. изграждане на репутацията на организацията (Employer Branding);
 2. ефективна вътрешна комуникация в организацията;
 3. ключови послания към заинтересованите страни;
 4. планиране и провеждане на PR-кампании;
 5. изготвяне на профили за потенциални членове на Настоятелството и Консултативния съвет, както и застъпници и посланици на мисията на организацията.
 6. успешно представяне дейността на организацията в гр. Пловдив и областта.

 

Обособената позиция включва задължително и подготовката и провеждането на минимум две комуникационни кампании по правилата и целите на изготвения комуникационен план /стратегия/.

 

Обособена позиция 2. PR обслужване

 

Обособената позиция включва предоставянето на следните Текущи услуги:

 1. Консултации и обучения по прилагането на комуникационния план/стратегия/на организацията;
 2. Връзки с медиите – управление на запитвания, идентифициране на възможности;
 3. Изготвяне и координация на PR материали – прессъобщения, статии, интервюта (на база 4-6 материала месечно);
 4. Корпоративни PR услуги в т.ч. подготовка за интервюта, основни тези, подготовка на речи, изказвания и поведение и други;
 5. PR дейности в социалните мрежи – консултации по стратегията и дейностите на фондацията;
 6. Кризисен PR – предложение за реакция, консултации, подготовка на първо изявление за медиите и в социалните мрежи;
 7. 7. Медия мониторинг;
 8. Вътрешна комуникация – реализация на две инициативи за екипа на фондацията за годината
 9. Employer Branding – планиране и реализация на две кампании или инициативи за годината

 

Предложенията могат да са само за една или за всички обособени позиции.

 

2. От избраната агенция ще се очакват следните резултати:

 

2.1 Изработен цялостен комуникационен план с определени цели, аудитории, послания, канали и механизми, съдържание и организация, насоки за съвременно комуникиране на социалното ни въздействие, чрез storytelling, video storytelling, content marketing, influencer marketing;

2.2 Повишен капацитет на екипа за реализирането на високо ефективни комуникации;

2.3 Подобрено представяне на модела на организационно управление;

2.4 Идентичност – успешно развиване на бранда на организацията и свързаните с това елементи на нашата идентичност с акцент на модела на организационно управление и функциониране (как функционираме, какво правим и какво постигаме);

2.5 Реализирана кампания Re:дарител и постигнати цели за привличане и ангажиране на индивидуални инвеститори в дейността на организацията;

2.6 Реализирана комуникационна кампания за повишаване на чувствителността на обществеността в Пловдив, спрямо ранното детско развитие и нуждата на организацията от подкрепа за създаването на Комплекс за ранно детско развитие, Музей на институционалната грижа и Академия за учене и развитие;

2.7 Повишено ниво на информираност и ангажираност на екипа с новите инициативи на организацията;

2.8 Подобрено привличане на инвеститори в дейността на организацията с фокус ранно детско развитие.

 

Очакванията ни са кандидатите да отчетат наличието на организационен капацитет и опит в комуникациите и да предложат начини за надграждане и развиване, както и допълване с конкретни професионални услуги.

 

3. Условия за подаване на предложения

 

Всяко предложение следва да включва:

3.1 Подробно описание на обема и обхвата на услугите, включени във всяка от обособените позиции, както и ценово предложение за Обособена позиция 1 за еднократна услуга, а за Обособена позиция 2 за текущи услуги на месечна база.

3.2 Презентация на кандидата, което доказва наличието на капацитет за предоставянето на услугите и постигането на посочените резултати. Представянето следва да съдържа и примери за други комуникационни услуги със същия или сходен предмет на дейност.

3.3 От 3 до 5 референции от предишни (не по-късно от последните 3 години) и настоящи клиенти на агенцията, които подкрепят участието в настоящия конкурс. Представените от участниците предложения ще бъдат разгледани и класирани от вътрешна комисия, след което официално ще бъдете уведомени за резултатите.

 

Към всяко предложение следва да бъде приложен Документ, удостоверяващ актуалното състояние на кандидата, както и Декларация относно липсата или наличието на публични вземания.

 

Общата цена на услугите по настоящия конкурс е под стойностните прагове, определени в Закона за  обществените поръчки.

 

Реализирането на услугите, включени във всяка от обособените позиции подлежи на предварително обсъждане, преди сключването на договор.

 

Всяко предложение, включително ценова оферта следва да бъде подадено на хартиен носител, запечатано в плик с надпис „Конкурс за комуникационни услуги на ФЗНД“ на адрес: гр. София, ул. Гюешево 21.

 

Допълнителна информация и въпроси относно правилата на конкурса можете да задавате по електронен път на следния електронен адрес:

office@detebg.org

 

4. Нашите водещи критерии при оценка

 

4.1 Предложение за обем и обхват на услугите. Критерии за оценка са съответствие на услугите и техния обхват с потребностите на организацията предвид контекста, целите и дейността, креативност и уникален подход – 40%

4.2 Капацитет за предоставяне на услугата. Критериите за оценка са предишен опит в предоставянето на тези услуги със същия или близък предмет на дейност – 30%

4.3 Цена – предвид обществено полезната дейност на организацията водещ критерий е икономичността и най-ниската цена. Офертата може да съдържа и личен принос с дарение на част от услугите. – 30%.

 

Отговори на постъпили въпроси по конкурса можете да откриете тук.