Външна оценка за изпълнението на проект „България расте с децата си“

България расте с децата си

 

 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

„БЪЛГАРИЯ РАСТЕ С ДЕЦАТА СИ“

 

 

 

Проектът „България расте с децата си“ е насочен към подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие на всички деца. За постигането на тази цел проектът предвижда дейности за повишаване на общественото разбиране за важността на ранното детско развитие и за ролята на компетентностите, знанията и уменията на работещите с деца в ранна възраст и техните семейства. Основната дейност по проекта е провеждане на изследване на ролята на професионалистите, работещи с деца в ранна възраст и техните семейства с фокус върху тяхната професионализация и влиянието на външни фактори като работна среда, финансови и други стимули върху качеството на грижите в ранна детска възраст. От проведеното изследване ще бъдат изведени конкретни препоръки към отговорните институции за усъвършенстване на обществените политики за развитие на работната сила в ранна детска възраст. Резултатите от изследването и неговите препоръки ще бъдат обсъдени с представители на държавни и общински власти, професионални, синдикални и работодателски организации и граждански организации. В края на проекта, мерките за усъвършенстване на политиките за работната сила и добрите практики от България и европейски страни, ще бъдат обсъдени на международна конференция.

 

Външната оценка трябва да отговори на въпроса дали и по какъв начин дейностите по проект „България расте с децата си“ допринасят да се повиши знанието в обществото и сред отговорните институции:

а/за това какви са необходимите компетентности, умения и стандарти за работа с деца в ранна възраст и техните семейства, които трябва да притежават професионалистите в здравната, образователната и социалната системи, както и б/за актуалните нужди на професионалистите в тези три области от повишаване на компетентностите и уменията за работа с деца в ранна възраст.

Външната оценка трябва да разгледа този въпрос в два аспекта: От една страна, да оцени дали качеството на изследването позволява от него да се направят изводи за състоянието на работната сила и неговите заключения и препоръки да бъдат използвани за бъдещи политики, а от друга – да оцени дали организацията използва подходящи средства, за да направи резултатите от изследването достояние в обществото и сред вземащите решения.

 

ЗАДАЧИ НА ВЪНШНАТА ОЦЕНКА:

 

А. Оценка на качеството изследването

 1. Оценка на концептуалната рамка на изследването – основава ли се концептуалната рамка на научни изследвания в сферата на професионализацията на работната сила в ранна детска възраст;
 2. Оценка на изследователския подход – позволява ли подходът на изследването да се събере достоверна информация;
 3. Оценка на приноса на изследването за разширяване на наличните знания в темата за работната сила в ранна детска възраст;
 4. Оценка на събраните данни – доколко данните, събрани в хода на изследването, дават яснота за текущата ситуация и политиките в сферата на работната сила в ранно детско развитие? Могат ли тези данни да послужат за формиране на политики в областта на развитието на работната сила?
 5. Оценка на анализа на данните – има ли съответствие между направените изводи и данните, събрани в хода на изследването.

 

Б. Оценка на постигането на основната цел на проекта

Основен въпрос: Допринася ли проектът за повишаване на общественото разбиране за важността на ранното детско развитие и ролята на компетентностите и знанията на професионалистите, работещи с деца в ранна възраст и техните семейства.

 

 1. Предоставя ли изследването ясни насоки и препоръки за усъвършенстване на обществените политики в сферата на развитието на работната сила в ранна детска възраст?
 2. Тези насоки и препоръки отразяват ли добрите практики на страните в ЕС и препоръките на европейски и международни институции?
 3. Налице ли са данни подкрепящи тези насоки и препоръки?
 4. Предприети ли са необходимите действия резултатите от изследването да достигнат до заинтересованите страни и по-специално до институциите, отговорни за формиране на политики?
 5. Налице ли са необходимите действия за повишаване знанията на различните групи заинтересовани страни относно компетентностите и стандартите за работа с деца в ранна възраст на професионалистите в здравеопазването, образованието и социалните дейности?

 

ДЕЙНОСТИ:

 1. Разработване на методология за външна оценка на проекта и план-график за нейното осъществяване съвместно с екипа на Фондацията
 2. Провеждане на дейностите по външна оценка според разработената методология и план-графика
 3. Изготвяне на подробен финален доклад (15 януари 2021).

 

 

ВРЕМЕВИ ОБХВАТ: Заданието ще се изпълни в периода м. октомври 2020–м. март 2021 г. До 10 ноември 2020г. трябва да бъде представен доклад по задача А. Оценка на качеството на изследването, както е описано в това Задание. Финалният доклад по оценката на проекта трябва да бъде представен от изпълнителя не по-късно от 10 март 2021.

 

КОМПЕТЕНЦИИ, УМЕНИЯ И ОПИТ НА ОЦЕНИТЕЛЯ:

 1. Изследователски опит в сферата на ранното детско развитие, включително опит в извършване на количествени и качествени изследвания;
 2. Опит в оценката на резултати от изследователски проекти;
 3. Отлично познаване на политиките в сферата на ранното детско развитие в България и в други страни от ЕС;
 4. Познаване на компетентните институции за предоставяне на социални, здравни и образователни грижи за деца в ранна възраст, обща информираност за доставчиците на социални услуги в България.

 

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ:

Предвидената сума за всички разходи по външната оценка възлиза на 1,500 евро. Тази сума включва работата по разработване на методология и провеждане на външната оценка, изготвяне на доклади и представянето им пред публика, и обхваща цялата продължителност на проекта.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Желаещите да кандидатстват по заданието е необходимо да представят следните документи:

 • Писмено предложение за провеждането на външна оценка по проекта, което включва брой дни за извършване на оценката, в посочения в това Задание период и ценова оферта;
 • Професионална автобиография;
 • Представяне на опита на кандидата в оценката на изследователски проекти;
 • Други документи, удостоверяващи опита и квалификацията на външния оценител.

 

Всички документи за кандидатстване е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат на адрес: s.rusinova@detebg.org в срок до 4 септември август 2020 г. След първоначалния подбор, одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Спечелилият кандидат ще подпише договор с фондация „За Нашите Деца“ в срок до 30 септември 2020 г.

 

За въпроси и допълнителна информация можете да се обърнете към:

Савелина Русинова – ръководител на проект „България расте с децата си“

Ел. поща: s.rusinova@detebg.org

 

 

Проектът се реализира с финансовото съдействие на Фонд Активни граждани България по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.