Отговори на постъпили въпроси относно конкурс за избор на доставчик на комуникационни услуги

 

 

В изпълнение на нашата мисия и на принципите ни за пълна прозрачност на нашата дейност в обществена полза, публикуваме зададените до момента въпроси във връзка с Конкурса за избор на доставчик на комуникационни услуги по реда на тяхното постъпване и дадените от нас отговори, с което целим и максимално да улесним подготовката на предложенията на участниците.

 

 

 

 

 

 1. Има ли допълнително описано задание за конкурса или да стъпим на база описаните в обявата услуги, които да бъдат остойностени?

 Отговор: Няма допълнително описано задание. Стъпвате на база описаните в обявата услуги, но можете да предложите и допълнителни.

 

 1. На етап подаване на документи до 04 юли –  от агенцията очаква ли се комуникационна стратегия и ако да, предвижда ли се допълнителен бриф или ползваме информацията от Приложение 1

Отговор: Условията за подаване на предложения са описани в т. 3 от Поканата за конкурс, т. 3.1 – Подробно описание на обема и обхвата на услугите, включени във всяка от обособените позиции, както и ценово предложение за Обособена позиция 1 за еднократна услуга, а за Обособена позиция 2 за текущи услуги на месечна база.

В този смисъл НЕ очакваме да подавате комуникационен план, а да опишете как ще го изработите в случай, че сте избрания кандидат.

 

 1. Какъв е индикативният бюджет на конкурса, или поне по втора точка за ПР обслужване? Бихте ли могли поне ориентировъчно да дадете някаква насочваща информация?

Отговор: Общата цена на услугите по настоящия конкурс е под стойностните прагове, определени в Закона за обществените поръчки. „Общата цена на услугите“ означава обща цена за всички услуги, които биха били възложени на спечелилия кандидат, т.е. отнася се за общата стойност на услугите за всички обособени позиции. Това е причината, поради която не бихме могли да дадем дори ориентировъчна цена за никоя от обособените позиции.

 

 1. Ако две различни агенции предоставят стратегия по едната или по двете точки, по какъв критерий тогава ще бъдат оценявани?

 Отговор: Въпросът е неясно зададен, не се разбра, какво точно има предвид кандидатът като казва: „Ако две различни агенции предоставят стратегия по едната или по двете точки…“ По тази причина няма как да му бъде отговорено коректно.

 

 1. Молим за уточнение по отношение на следния текст от обявата „Общата цена на услугите по настоящия конкурс е под стойностните прагове, определени в Закона за обществените поръчки“. Молбата ни е за уточнение дали стойността може да се причисли към стойностните прагове на чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП, които се отнасят за публични покани или по чл. 20, ал.4, т.3 за директно възлагане.

Отговор: Така зададен въпросът, съдържа в себе си и своя отговор, защото конкурсът е открит за всички, които биха имали интерес да участват, а не е обявен като такъв за събиране на оферти с обява или покана до определени лица.

 

       6. Какъв тип предложение си представяте да бъде подготвено – стратегия с идеи по изброените направления или друго, което отговаря на „предложение за обем и обхват на услугите“? Ще ви бъдем благодарни да разясните конкретно какво се очаква.

Отговор: Условията за подаване на предложения са описани в т. 3 от Поканата за конкурс, т.3.1 – Подробно описание на обема и обхвата на услугите, включени във всяка от обособените позиции, както и ценово предложение за Обособена позиция 1 за еднократна услуга, а за Обособена позиция 2 за текущи услуги на месечна база.

 

        7. Какви са нивата на цените, определени от Закона за обществени поръчки за комуникационни кампании?

Отговор: Общата цена на услугите по настоящия конкурс е под стойностните прагове, определени в Закона за обществените поръчки. „Общата цена на услугите“ означава обща цена за всички услуги, които биха били възложени на спечелилия кандидат, т.е. отнася се за общата стойност на услугите за всички обособени позиции. Това е причината, поради която не бихме могли да дадем дори ориентировъчна цена за никоя от обособените позиции.

 

        8. Каква сфера/кампании/дейности ще бъдат на фокус за вас през 2020 г.?

Отговор: Това е описано в Приложение 1 към Поканата за конкурса.

 

 1. Като основен фокус в изграждането на репутацията е посочен Employer Branding. Това означава ли, че комуникационните усилия следва да се фокусират основно върху репутацията на Фондацията като работодател сред реалния екип и потенциалните нови членове на екипа? 

Отговор: Отговорът се съдържа във Вашия въпрос. Щом като сте идентифицирали Employer Branding „като основен фокус в изграждането на репутацията“ това означава „че комуникационните усилия следва да се фокусират основно върху репутацията на Фондацията“

 

 1.  Какъв е профилът на подходящия кандидат? Как реално се осъществява набирането на екипа? Съществуват ли затруднения при намиране, привличане и задържане на подходящи кандидати и ако да, от какво естество са тези затруднения? 

Отговор: Това не са един, а минимум 3 въпроса, от които само първият е относим към настоящия конкурс. Отговорът му се съдържа в публикуваната покана за конкурса.

 

 1. Съществуват ли данни (обективни или субективни) за настоящата репутация на Фондацията сред различните целеви групи?

Отговор: Този въпрос не е относим към етапа, на който се намира настоящия конкурс.

 

 1. Как се отразява пандемията на дейността на Фондацията?

Отговор: Този въпрос не е относим към етапа, на който се намира настоящия конкурс.

 

 1. Какво е основното конкурентно предимство на услугите, осъществявани от Фондацията, спрямо други социални услуги с подобна насоченост?

Отговор: Този въпрос не е относим към етапа, на който се намира настоящия конкурс.

 

 1. Съществуват ли конкретни количествени и качествени измерители (KPI) за постигнатите резултати вследствие комуникационните активности през годината?

Отговор: Този въпрос не е относим към етапа, на който се намира настоящия конкурс.

 

 1. Забелязахме известни лица сред Консултативния съвет – очаквате ли тези конкретни имена (или други известни личности) да бъдат въвлечени активно в комуникацията през годината?

Отговор: Това е въпрос, чийто отговор зависи изцяло от Вашата индивидуална преценка.

 

 1. В изискванията е посочено, че предложението трябва да включва подробно описание на обема и обхвата на услугите, включени в комуникационната стратегия. Какво ниво на детайл и визуализация очаквате Агенцията да представи – конкретен дизайн на ФБ пост например или по-скоро генерални насоки? (Тук следва да отбележим, че ако изискването е да се илюстрира стратегията в детайл, оценяваме зададения срок като недостатъчен).

Отговор: Това е въпрос, чийто отговор зависи изцяло от Вашата индивидуална преценка. Що се отнася до оценката Ви за недостатъчност на срока, той е един за всички кандидати, като при изготвянето на предложенията те следва да се съобразяват с ограничеността на ресурсите, с които разполагат, един от които е времевият ресурс.

 

 1. Споменатите подготовка и провеждане на две комуникационни кампании според комуникационния план са различни от заложените PR кампании, тоест говорим за кампании с имиджова насоченост или фондонабиране? Тези кампании следва ли да се илюстрират с творчески примери? Или тези кампании са включени в задачата с цел да се имат предвид като дейност при ценообразуването?

Отговор: Това е въпрос, чийто отговор зависи изцяло от Вашата индивидуална преценка.

 

 1. Успешно представяне на дейността в Пловдив – молим за малко по-подробна информация относно спецификите/предизвикателствата пред дейността на Фондацията в Пловдив.

Отговор: Този въпрос не е относим към етапа, на който се намира настоящия конкурс. Обемът на наличната предварителна информация за настоящия конкурс е еднакъв за всички кандидати. При изготвянето на техните предложения те следва да се съобразяват с ограничеността на ресурсите, с които разполагат, един от които е ресурсът налична информация.

 

 1. Какъв времеви хоризонт следва да обхваща комуникационният план и откога (тъй като има текущи проекти, които вероятно се видоизменят поради пандемията)?

Отговор: Както е посочено в поканата за конкурса провеждаме „избор на доставчик на комуникационни услуги за период от една година, считано от 13 юли 2020 г.“, това е и времевият хоризонт, който трябва да обхваща комуникационният план.

 

 1. Очакват ли се конкретни творчески предложения (вкл. илюстрации) за предлаганите услуги или очаквате по-скоро подробно описание и ценообразуване?

Отговор: Условията за подаване на предложения са описани в т. 3 от Поканата за конкурс, т. 3.1 – Подробно описание на обема и обхвата на услугите, включени във всяка от обособените позиции, както и ценово предложение за Обособена позиция 1 за еднократна услуга, а за Обособена позиция 2 за текущи услуги на месечна база. В този смисъл НЕ очакваме да подавате конкретни творчески предложения (вкл. илюстрации).

 

 1. Правилно ли разбираме, че максималният бюджет по двете позиции и всички евентуално предложени дейности (вкл. цена за PR обслужване на месечна база) следва да не надхвърля 30,000 лв. без ДДС? Зададеният максимален бюджет следва ли да включва всички очаквани разходи – както за концепция и обслужване на проекта, така и директни – към печатници, студиа и пр. подизпълнители?

Отговор: Общата цена на услугите по настоящия конкурс е под стойностните прагове, определени в Закона за обществените поръчки. „Общата цена на услугите“ означава обща цена за всички услуги, които биха били възложени на спечелилия кандидат, т.е. отнася се за общата стойност на услугите за всички обособени позиции. Това е причината, поради която не бихме могли да дадем дори ориентировъчна цена за никоя от обособените позиции.

 

 1. Какъв времеви хоризонт следва да обхваща предложението за PR обслужване и откога започва той?

Отговор: В поканата за избор на доставчик на комуникационни услуги е посочено „за период от една година, считано от 13 юли 2020 г.“

 

 1. Как ще бъдат оценявани проектите – кой ще ги оценява и ще се очаква ли физическа/онлайн презентация от страна на Агенцията?

Отговор: Този въпрос не е относим към етапа, на който се намира настоящия конкурс.

 

 1. Знаем, че Фондацията работи успешно с дългогодишен комуникационен партньор в лицето на наши уважавани колеги (включително в Настоятелството). Кое налага провеждането на конкурс в максимално широк формат и как се осигурява обективност на оценяването на предложените идеи?

Отговор: Това е въпрос, чийто отговор зависи изцяло от нашата индивидуална преценка.