Фондация „За нашите деца“ с инвестиция на усилия и ресурси за преодоляване на изолацията в НПО сектора

By 07.04.2021Новини

Резултатите са част от аналитичен доклад, изготвен от Сдружение „Рефлективно учене България“

 

Фондация „За нашите деца“ се развива в интерес на клиенти, специалисти и партньори, като нейно основно постижение е, че успява да преодолее културата на изолация в работата на институциите и специалистите, които полагат грижи за деца.

Това показа докладът „Оценка на управлението и развитието на услуги за деца и семейства, предоставяни от фондация „За нашите деца“, изготвен от екип на Сдружение „Рефлективно учене България“ с ръководител Галя Маркова.

 

Учредителите на Сдружението са експерти с богат професионален и академичен опит в сферата на социалните дейности, които имат дългогодишни партньорски взаимоотношения с Нов български университет.

 

В подробната оценка на организацията са анализирани четири основни направления – релевантност, ефикасност, ефективност и устойчивост на услугите. Направените в нея заключения са свързани със способността на фондацията да поддържа отношения на доверие с клиенти и партньори чрез ясен профил, партньорство, холистичен подход, както и чрез иновативност и предприемаческа култура.

Сред тях са:

 

– Услугите за деца в ранна възраст и техните родители и за ранна интервенция на уврежданията се налагат като лице на Фондацията. Създаването на Комплекс за ранно детско развитие в София е резултат от дългогодишните усилия на организацията. Именно през този фокус на работа Фондацията е все по-разпознаваема от партньори и държавни институции.

 

– Организацията поддържа отношения на доверие с клиенти и партньори чрез ясен профил, партньорство с клиента и холистичен подход, както и чрез иновативност и предприемаческа култура.

 

– Фондацията има ясен профил с приоритет ранно детско развитие и дейността, която развива в тази сфера, е инвестиция едновременно в хора и в политики. Партньорството с клиента се развива през зачитане на интереса, потребностите и силните страни на децата и на семействата. Услугите са мултидисциплинарни, предоставяни и в дома на детето. Балансирани са с делегирането на отговорност на родителя. Детето и семейството разполагат с цялата палитра от подкрепа, която те получават на едно място.

 

– Директните социални услуги за деца и родители, които фондацията предоставя, се допълват от активна роля в изграждане на системи за ранно детско развитие на местно и национално ниво. Партньорите от сферите на образованието, здравеопазването и социалната закрила, разпознават и търсят експертизата на фондация „За Нашите Деца“. Нашите специалисти са приети от здравни заведения, детски градини и училища. В тях те оказват подкрепа на персонала за по-пълноценно посрещане на нуждите на децата и семействата; предоставят директни услуги на развитието на деца в ранна възраст и за утвърждаване на семейно-ориентиран подход; организират обучения за ученици от гимназиалните класове.

 

– Иноваторският „профил“ на фондацията е разпознат от партньорите. И двете общини, в които тя работи, споделят, че от организацията първи са развили идеите за приемна грижа за бебетата и ранно детско развитие, за подкрепата на децата с увреждания, за превенцията. Фондацията събира данни за потребности, които не са посрещнати и развива нови програми, които пилотира, оценява и предлага на общините, за да финансират устойчиво прилагане.

 

– В резултат на тази иновативност, организацията участва успешно в местните и национални политики, например чрез включването от страна на Столична община на представител на организацията в свой стратегически орган за развитие на социалните политики.

 

– Фондация „За Нашите Деца“ интегрира ценностите на социалната работа с тези на корпоративния сектор. Инвестициите на корпоративния сектор са символни. Ангажиментът на бизнеса и гражданите, който стои зад тези инвестиции, в голяма степен символизира солидарността през отношенията между различни групи хора в обществото – в по-голяма степен, отколкото като политика.

 

„Когато говорим за „култура на изолация“ разбираме навика да се приоритизират интересите на институцията пред интересите на клиента. В тази култура холистичният подход е привидност, зад която стои инерцията да се работи в рамките на един сектор, в изолация, с неподготвен и стигматизиращ клиента персонал. Ние вече повече от 29 години инвестираме усилия и ресурси в преодоляване на тази инерция и за установяване на базирани на доказателства практики, които използват силните страни на клиента, с цел негово овластяване“

– сподели д-р Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на ФЗНД.

 

 

Пълният текст на доклада е публикуван ТУК.

 

 

Оценката за ефективността на социалните услуги, предоставяни от фондация „За Нашите Деца“, е извършена в рамките на изпълнението на проект „Да дадем път на услугите за ранно детско развитие“ с финансовата подкрепа на фондация Generali The Human Safety Net и Дженерали Застраховане, България.

 

Тя има за цел да подкрепи управлението на организацията в осигуряването на висококачествени услуги за ранно детско развитие. От 2000г. фондацията периодично кани външни оценители на своята дейност.