Фондация „За Нашите Деца“ е активен член на няколко мрежи и обединения на национално и международно ниво. Това ни позволява да взаимодействаме и работим съвместно с други граждански организации по каузите, които ни обединяват. Заедно с нашите партньори, ние се застъпваме и влияем активно върху националните политики за децата и семействата, обменяме опит и градим капацитет, и работим в посока промяна на обществените нагласи за осигуряването на правата на всички деца.

Фондация „За Нашите Деца“ членува в следните мрежи и обединения

Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата (НМД) е най-голямото обединение на граждански организации в България, работещи с и за деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които обединяват членовете на Мрежата.

 

Основните цели на НМД са свързани с осъществяването на застъпнически кампании за политиките за децата и семейства, консолидирането на неправителствените организации, работещи за подкрепа на децата, както и подобряване на комуникацията и обмяната на опит и добри практики между тях. Промяна на нагласите на обществото към правата на детето и насърчаването на детското участие също са сред целите на Мрежата.

 

Фондация „За Нашите Деца“ е един от основателите на НМД и активно участва в дейността на мрежата.

Официален сайт

Eurochild

Eurochild е мрежа от организации и лица, работещи в цяла Европа, за популяризиране на правата и благосъстоянието на децата и младите хора. Мисията на мрежата е да насърчава подхода, основан на правата на децата в политиката и практиката чрез застъпничество, обмяна на опит и изследователска дейност.

 

Секретариатът на Eurochild е базиран в Брюксел, където развива активни контакти с институциите на Европейския съюз, с оглед влияние върху европейските политики и практики. Основните приоритети на мрежата са свързани с борбата с бедността сред децата, ранното детско развитие, прехода от институционална грижа към грижа в общността и детското участие.

 

Фондация „За Нашите Деца“ е активен и дългогодишен участник в дейността на мрежата, което ни позволява да работим и обменяме опит с партньори на европейско равнище, както и да допринасяме с нашата експертиза за застъпничеството пред европейските институции, чиито политики имат отражение върху българските деца.

Официален сайт

Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ (ISSA)

Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ (International Step by Step Association) е мрежа от организации, обединени от обща визия за общество, в което семейства, общности и професионалисти работят заедно, за да дадат възможност на всяко дете да достигне своя уникален потенциал и да приеме ценностите на социалната справедливост.

 

Основният фокус на мрежата е върху ранното детско развитие и ранното детско образование и грижа. Мрежата обединява и подкрепя професионалисти и партньори, за да се осигурят достъпни и качествени услуги за децата в ранна възраст и техните семейства, както и да се изграждат нови подходи и модели в грижата за тях, основани на научни данни и доказани практики. ISSA се стреми да повиши осведомеността за важността на развитието на ранното детство и на квалифицираната работна сила. Секретариатът на мрежата се намира в гр. Лайден, Холандия.

 

Фондация За Нашите Деца“ е член на ISSA от 2016 г., като основна цел на нашето членство е обмяната на знания, опит и практики с други водещи организации, работещи в сферата на ранното детско развитие.

Официален сайт

Коалиция „Детство 2025“

Коалиция „Детство 2025“ е обединение на граждански организации и личности, които работят по процеса на деинституционализация. Този процес представлява активната замяна на съществуващата институционална грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността.

 

Деинституционализацията е основна кауза на фондация „За Нашите Деца“ и с нашите партньори от коалиция „Детство 2025“ целим да съблюдаваме устойчивото развитие на процеса в България и да се застъпваме за това нуждаещите се семейства да получат адекватна подкрепа, за да може всяко дете да има възможността да расте и да се развива в подходящата за него семейна среда.

 

Коалиция „Детство 2025“ е възприета като водещ партньор на националните институции в изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, която цели да осъществи прехода от институционална грижа към грижа в общността до 2025 г.

Официален сайт

Обединение „Детство без насилие“

Обединение „Детство без насилие“ бе създадено през 2018 г. с участието на 19 граждански организации и представители на академичния сектор. Основната му цел е създаване на обществена нетърпимост и промяна на нагласите към насилието срещу децата, както и застъпничество пред държавните институции за осигуряване на устойчиви мерки за защита на децата от насилие.

 

Обединението цели да се превърне в широка обществена платформа, обединяваща както граждански организации, така и институции, бизнес, медии, академична общност и публични личности, които заедно да работят за изграждане на нулева толерантност към насилието над деца в нашето общество.

 

Фондация „За Нашите Деца“ е сред учредителите на обединението, водена от твърдото ни убеждение, че всички форми на насилие срещу децата са недопустими и изключително вредни за тяхното развитие.

Официален сайт

Алианс за ранно детско развитие

Алиансът за ранно детско развитие бе учреден през 2018 г. от 46 организации и експерти, водени от разбирането за основополагащата роля на ранното детско развитие в благополучието на човека и обществото като цяло. Предвид първостепенната роля на родителите и професионалистите, работещи с деца в ранна възраст, членовете на Алианса ще работят за овластяване, развиване и укрепване на техните ресурси за осигуряване на пълноценна грижа.

 

Основните цели на Алианса са утвърждаването на ранното детско развитие като политически и обществен приоритет, укрепване на националните системи и развиване на политики, които подкрепят ранното детско развитие и формиране на подкрепящи обществени нагласи и широка информираност за ползите от ранното детско развитие и правата на децата.

 

Фондация „За Нашите Деца“ е сред иницииаторите в учредяването на Алианса и бе избрана за член на първото Координиращо звено на обединението, както и негов първи Секретар. Заедно с нашите партньори в Алианса, извършваме активна застъпническа дейност за промяна на националните политики и практиките, които имат отношение към пълноценното развитие на децата в ранна възраст в България.

Повече за учредяването

Националната асоциация на приемните родители в България  (НАПГ)

Фондация „За Нашите Деца“ (ФЗНД) е организацията пряко участвала в създаването на Националната асоциация на приемните родители в България (НАПГ). Нейна сновна цел е всички членове да бъдат информирани и привличани в развитието на толкова важната социална услуга приемна грижа. Приемната грижа като социална услуга е от първостепенно значение за превенция на институционализирането на деца във висок риск от изоставяне. Като всяка организация и НАПГ има своите възходи и спадове, но като сравнително млада организация развива своята дейност сред много важна група от хора – приемните семейства.

 

През заедно с НАПГ развиваме множество важни инициативи, които касаят промяната на социалната услуга приемна грижа, в това число и законодателни.

Официален сайт