Category

Новини

Ранното детско развитие става ключов национален приоритет

By | Новини | No Comments

Необходимо е изграждане на общ компетентностен профил на специалистите, работещи с деца в ранна възраст   Фондация „За нашите деца“ реализира първата конференция, посветена на изграждане и развитие на професионални компетентности за подкрепа на ранното детско развитие. Събитието се проведе в два дни под надслов „България расте с децата си“, в изцяло онлайн формат. В него се включиха над 100 изявени български и международни експерти, които дискутираха конкретни мерки за развитие на работната сила в сферата на образованието, здравеопазването и социалните услуги, като част от формирането на цялостна държавна политика. Докато доскоро национален приоритет е деинституционализацията на детската грижа, сега в такъв се превръща ранното детско развитие.   Специалистите се обединиха около необходимостта от създаване на общ компетентностен профил на служителите в трите ключови сектора и развитието на интегрирани, интердисциплинарни подходи в сферата на ранното детство. Първите стъпки в тази посока вече са в ход. От септември 2020 г. експертен екип, който включва както български, така и международни партньори, в тясно сътрудничество с Министерството на образованието и науката, разработва Национална рамка за качество в образованието и грижите в ранна детска възраст в България.   Документът предстои да бъде финализиран до февруари 2022 г. Доц. д-р Велина Тодорова (Комитет на ООН по правата на детето), д-р Джейн Муита (УНИЦЕФ България) и проф. Йохана Ейнарсдотир (Университет на Исландия) припомниха, че е важно в процеса да не остава на заден план и зачитането на детските права. Тя трябва да бъде включена и като част от компетентностния профил на специалистите, работещи с децата в ранна възраст. От Министерството на образованието потвърдиха, че в приетата наскоро Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето (2021 – 2030 г.) основен приоритет е гарантирането на детското и младежкото участие. Конкретните мерки за постигането на тази голяма цел ще се разработят и с участието на представители от НПО сектора.   Д-р Ян Петерс (Изследователски и ресурсен център за иновации в ранна детска възраст, Гентски университет, Белгия) сподели някои от добрите европейски практики на сътрудничество между трите сектора и тяхната споделена роля, чрез професионалното учене. Те включват деприватизация на практиките /взаимно наблюдение на практиката на специалистите от други сектори, даване на обратна връзка, съвместно планиране и изграждане на интерсекторни връзки/, споделена отговорност, визия и ценности, както и ефективно лидерство. Последното изисква професионално развитие на специалистите, както и политики и законодателство, даващо възможност тъкмо на тези лидери ефективно да упражняват образованието и грижите в ранна детска възраст.   Джералдин Либро (ЕК, Генерална дирекция „Образование“) изтъкна важността на мотивацията на специалистите, произтичаща от наличието на качествено образование и висока експертиза. Норвегия и Словения са двете държави, които реализират успешно тези добри практики. Там е налице унитарна система, в центъра на която стоят грижата за децата, тяхната сигурност, здраве и образование. България трябва да последва същия пример – първата стъпка е организирането на застъпнически дейности за популяризиране на образователната и приобщаващата стойност, заедно с подобряване на възможностите за професионално развитие и условия на труд.   „Професионализмът е средство за повишаване на качеството и приобщаващия характер на образованието и грижите в ранна детска възраст,“ сподели проф. Пол Лизман (Утрехтски университет, Нидерландия). Той подкрепи своята позиция и с резултати от европейски изследвания. Най-ефективни в обучението на специалистите са динамичните форми на професионално развитие – практическо проиграване в реална ситуация, рефлексия, подкрепяща организационна среда. Тези принципи са изведени на преден план и в хода на подготовка на социалните работници за образователна степен „бакалавър“ в СУ „Св. Климент Охридски“, заедно със саморефлексията и супервизията, допълни доц. д-р Росица Симеонова.   Още един важен извод от дискусията е необходимостта от все по-активно овластяването на родителите от страна на специалистите, в хода на работа с най-малките. „Родителите оценяват много по-високо експертизата на професионалистите, работещи с децата, тогава, когато са активно въвлечени в процеса“q,сподели д-р Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За нашите деца“. Подобряването на комуникацията качва възможността за повишаване на удовлетворението и намалява вероятността от това прегаряне.Формата на родителските колективи съществува само неформално в България, но е важно държавата да предприеме стъпки към скъсяване на дистанцията между родители и специалисти, като по този начин стимулират доверието помежду им.   Д-р Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, допълни, че приоритетно трябва да се работи и с децата в риск и техните семейства. България е една от първите страни, които още на ранен етап приемат законодателна рамка за приобщаващо развитие, но все още постигнатите в тази посока резултати не са задоволителни. Тя предложи интегрираният междуинституционален подход да приоритизира работата в две посоки – комуникация и развитие на комуникативни умения и приобщаване на родителската общност и ограмотяване на възрастните с деца 0-7 години. Не на последно място, стоят практиките на супервизия, която да гарантира поддържането на психичното здраве на работещите специалисти.   Конференцията е част от инициативата “България расте с децата си”, с която Фондацията насочва вниманието на обществото към ролята на професионалистите, работещи с деца в ранна детска възраст за повишаване качеството на образованието и услугите за деца.   Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „България расте с децата си“ е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани…

Read More
конференцията България расте с децата си

Започна международната конференция за развитие на професионализма на работещите с деца

By | Новини | No Comments

Над 100 български и европейски представители на високо равнище участваха в събитието   Днес започна двудневната конференция, организирана от Фондация „За нашите деца“, посветена на изграждане и развитие на професионални компетентности за подкрепа на ранното детско развитие у професионалистите, работещи с деца в ранна възраст. В дискусията участваха над 100 български и европейски експерти в сферата. Събитието откри от изпълнителния директор на фондация „За нашите деца“ – д-р Иванка Шалапатова.   Тя припомни, че първите 1000 дни в живота на детето са предопределящи за бъдещото здраве, благосъстоянието, уменията за учене и цялостния му потенциал. Компетентността на специалистите, работещи с него в ранна възраст, са част от неговата микросистема, която има най-силно влияние върху развитието на детето.       „Инвестициите в ранното детско развитие, без каквато и да е дискриминация, следва да бъдат с висок приоритет, защото предоставят възможност на всички деца да достигнат пълна реализация на своите права и способности. Ранното детско развитие открива най-силните възможности за намеса в най-критичната фаза на човешкото развитие, за да прекъсне порочния кръг на предаване на бедността между поколенията и неравенствата. Тези възможности гарантират, че никое дете няма да бъде забравено, че то ще расте в сигурна среда, без насилие и пренебрегване.“   С встъпителните си думи в откриващия панел на конференцията, комисарят по въпросите на кохезията и реформите в ЕК – Елиза Ферейра също постави акцент върху високото качество на образованието. Тя сподели, че с грижата за най-малките не трябва да се прави компромис – и затова настоява за приоритизиране на инвестицията в човешкия капитал. Структурните реформи, които подобряват качеството на образованието и обучението на специалистите, трябва да се основават на добрите европейски практики. Супервизията пък ще създаде допълнителни гаранции за нивото на експертиза.         Министърът на труда и социалната политика – Деница Сачева, потвърди, че Министерството работи в посока утвърждаване на комплексен интегриран подход – повишаване на професионалния капацитет на специалистите, работещи с деца в ранна възраст на местно ниво; създаване на допълнителни стимули за професионално развитие; практики на супервизия; подкрепа на родителските умения. По този начин, се създават гаранции за утвърждаване на детските права и интереси, успоредно с развитието на качествени и достъпни услуги, от които те да се възползват.   Заместник-министърът на образованието и науката – Карина Ангелиева, постави акцент върху Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в България, която бе приета за периода 2021 – 2030 г. Основен фокус е поставен върху развитието на политиките, свързани с развитието и знанието на детето. Документът се явява още една стъпка, която утвърждава Ранното детско развитие и ранното детско образование, като водещ приоритет за новия програмен период в ЕС.     Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването, допълни, че политиките, свързани със социална интеграция, подобряване на възможностите за пълноценна реализация на специалистите, осигуряването на качествена среда, грижа и образование за децата, се явяват една инвестиция в бъдещето на нашата страна. Д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето, насочи вниманието и към важността от изграждането на доверие между родителите и кадрите, които работят в тясна връзка с най-малките. „Благодарение на специалистите по ранно детско развитие, родителите могат да получат и разчитат на подкрепата на професионалистите като компетентна грижа за децата чрез здравните, образователните и социалните услуги. Затова е от изключително значение те да изградят своето доверие към компетентностите на специалистите – медицински сестри, терапевти, психолози, педагози, социални работници и други.“   Дискусията започна с представяне на резултатите от доклада „Състоянието на работната сила в сферата на ранното детско развитие в България“ от д-р Наталия Михайлова, ръководител на изследователския екип по изследването на фондацията „За нашите деца“. Останалите теми за деня обхващат ролята на професионалистите в сферата на ранното детско развитие и правата на детето, формиране и развитие на компетентностите за подкрепа на ранното детско развитие. Събитието се провежда в изцяло онлайн формат и се излъчва на живо тук. Дисусията ще продължи и в рамките на утрешния ден – 26 февруари 2021 г.   Конференцията е част от инициативата “България расте с децата си”, с която Фондацията насочва вниманието на обществото към ролята на професионалистите, работещи с деца в ранна детска възраст за повишаване качеството на образованието и услугите за деца.   Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „България расте с децата си“ е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.     Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани…

Read More

Световни специалисти представят добри практики и актуални проучвания в сферата на ранното детско развитие

By | Новини | No Comments

Събитията са част от съвместен проект на Фондация „За Нашите Деца“, Фондация „За децата в риск по света“ и фондация „Тръст за социална алтернатива“ за популяризиране статии от списание „Early Childhood Matters”   За втора поредна година фондация „Бернард ван Лейр” и Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ правят научните изследвания и добрите международни практики, представени в списание „Early Childhood Matters”, достъпни за българските специалисти в сферата на ранно детско развитие.   Три събития, организирани от българските партньори в проекта през март т.г. , ще дадат възможност на желаещите да се срещнат с авторите на три от статиите в списанието, а също така да научат повече за това как засегнатите теми са релевантни за българския контекст.   На 4 март, Фондация „Тръст за социална алтернатива“ ще е домакин уебинар на тема „Подкрепа не само за физическото, но и за умственото израстване на децата: ето как“. В събитието ще се включат:   Елизабет Л. Прадо – асистент, Катедра по хранене и Институт за глобално хранене, Университетът на Калифорния Дейвис, САЩ;, Лейла М. Ларсън – асистент, Катедра за насърчаване на здравето, образованието и поведението, Университетът на Южна Каролина, Колумбия, САЩ; Анураж Х. Шанкар – главен учен, Ейкман – Оксфорд, Звено за клинични изследвания, Институт Ейкман за молекулярна биология, Джакарта, Индонезия, и Център по тропическа медицина и глобално здраве, Катедра по медицина, Нюфийлд, Университет Оксфорд, Обединено Кралство.       На 17 март, Фондация „За Нашите Деца“ ще е домакин уебинар  на тема „Изграждане на системи за ранно детско развитие“.   Участие в него ще вземат Шарън Лин Кейгън – Професор по ранно детско развитие и семейна политика; Кейтлин М. Дермоди – Асистент „Изследвания“ Национален център за децата и семействата, Колеж за учители, Колумбийски университет, Ню Йорк, САЩ.     В края на март, Фондация „За децата в риск по света“ ще е домакин уебинар „Как Covid-19 ускорява промяната: иновации по отношение работата с родителите в Израел“, в който ще участват като говорители Мая Яаари, Директор „Изследвания и оценяване“, Гошен, Израел и Идит Шуман-Адато, съосновател на „Лотем“, Израел….

Read More

Международна конференция за развитие на професионализма на работещите с деца

By | Без Категория, Новини | No Comments

  Световни авторитети в ранното детско развитие се включват в нея   Фондация „За нашите деца“ организира конференция с участието на български и международни експерти, посветена на изграждане и развитие на професионални компетентности за подкрепа на ранното детско развитие у професионалистите, работещи с деца в ранна възраст. Събитието ще се проведе на 25 и 26 февруари 2021 г., под надслов „България расте с децата си“, в изцяло онлайн формат.   То има за цел да провокира дискусия на високо равнище, в резултат от която да се планират следващи стъпки за развитие на работната сила в сферата на образованието, здравеопазването и социалните услуги като част от цялостна държавна политика за развитието на интегрирани, интердисциплинарни подходи за ранно детско развитие.   Проучването ни сред професионалисти в сферата на ранното детско развитие, проведено през 2020г., предоставя данни и анализ за необходимостта от развитие на компетентности за подкрепа на ранното детско развитие както в първоначалното университетско образование, така и по време на професионалната дейност – чрез продължаващо професионално развитие. Предстоящата конференция насочва общественото внимание към въпросите на професионалното развитие на хората, работещи с деца в ранна възраст, защото техните знания, умения и ценности имат ключово значение за качеството на образованието и грижите за децата в ранна възраст.   В серия от панелни дискусии и паралелни сесии, български и международни експерти ще представят позицията си по ключови въпроси за изграждане и развитие на професионални компетентности в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности. Те ще дискутират важността на непрестанното професионално усъвършенстване на специалистите, работещи с деца в най-ранната им възраст. Ще бъдат изведени и най-важните стъпки за позитивни промени в краткосрочен план, с цел подобряване на грижата за най-малките и повишаване на квалификацията на специалистите, работещи с тях.     Първият ден на конференцията ще започне с официално представяне на доклада „Състоянието на работната сила в сферата на ранното детско развитие в България“ – резултати, заключения и препоръки, от д-р Наталия Михайлова, ръководител на изследователския екип по изследването на Фондацията. Останалите теми за деня са обособени в две панелни дискусии, които включват и международно участие.   Доц. д-р Велина Тодорова (Комитет на ООН по правата на детето), д-р Джейн Муита (УНИЦЕФ България), проф. Йохана Ейнарсдотир (Университет на Исландия) ще дискутират връзката между ролята на професионалистите в сферата на ранното детско развитие и правата на детето. Д-р Ян Петерс (Гентски университет, Белгия), проф. Пол Лизман (Утрехтски университет, Нидерландия), доц. д-р Росица Симеонова (СУ „Св. Климент Охридски“) и д-р Иванка Шалапатова (ФЗНД), ще разгледат по-задълбочено формиране и развитие на компетентностите за подкрепа на ранното детско развитие.   Вторият ден на конференцията ще стартира с панелна дискусия на тема „Политики за развитие, наемане на работа и задържане на професионалистите в ранна детска възраст в Европейския съюз“. В него ще се включат експерти от страна на Европейската комисия – Джералдин Либро (Генерална дирекция „Образование“), Томас Прицков (Генерална дирекция „Подкрепа за структурни реформи“). В паралелни сесии ще бъдат представени темите за развитие на компетентности за интегрирана практика на работната сила в образованието, социалните услуги и здравеопазването, както и устойчивото развитие на работната сила. В тях ще вземат участие представители на МТСП, МОН, МЗ, общински представители, синдикати, професионални и работодателски организации, университети.   В заключителната панелна дискусия  фокусът ще бъде поставен върху иновативните подходи за подкрепа и развитие на професионалистите работещи с деца в ранна възраст. В нея ще се включат д-р Ариана Лазари (Болонски университет, Италия), Юлия Ушовска (ФЗНД), Снежана Радева (УНИЦЕФ България) и д-р Даниела Величкова (ЮЗУ „Неофит Рилски“).   Събитието ще се излъчва пряко в реално време тук: https://www.youtube.com/channel/UCEGFJFyYBYGHPdx9NiI1kQw   Конференцията е част от инициативата “България расте с децата си”, с която фондацията насочва вниманието на обществото към ролята на професионалистите, работещи с деца в ранна детска възраст за повишаване качеството на образованието и услугите за деца.   Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „България расте с децата си“ е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.     Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.  …

Read More

Разгръщаме дейността си за въвеждане на интегриран подход и мобилни услуги в област Пловдив

By | Новини | No Comments

Над 60 представители на държавната и местни власти от област Пловдив, на работещите с деца в ранна възраст професионалисти в социалната, образователната и здравната сфери, родители се включиха в организирания от фондация „За Нашите Деца“ дискусионен форум „Заедно за  по-добра грижа за децата“. Форумът обсъди постиженията в прилагането на интегрирания подход и координираното предоставяне на услуги за деца и семейства, създадени с общите усилия на екипа на фондацията и 8 общини в област Пловдив (Родопи, Стамболийски, Марица, Асеновград, Садово, Куклен, Пловдив и Перущица).    Участниците във форума се обединиха около необходимостта да продължи прилагането и разширяването на пилотираната програма за взаимодействие между системите и на интегриран подход в подкрепата за децата в риск или с трудности в развитието.     „С разкриването през тази година на Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив ние продължаваме развитието и въвеждането на интегрирания подход в грижата за децата в ранна възраст, ще разгърнем дейността на мобилните екипи. Ще надградим създадената с общи усилия Програма за взаимодействие между системите, и ще работим за разширяване на прилагането й, за да работят те в пълен синхрон в най-добрия интерес на детето“ – заяви Мариана Тасева – заместник директор на фондацията.      Категорична готовност за  подкрепа и съдействие на дейността на фондацията за ранното детско развитие изрази от името на кмета на община Пловдив г-жа Добринка Бинева. „Благодарим, че имате силата да обединявате, че знаете откъде сме тръгнали и къде искаме да стигнем. Децата имат право да получат най-добра грижа от най-ранната си възраст, необходими са целенасочени действия и ние можем да го направим заедно“ – каза г-жа Бинева.        По време на форума бяха отчетени постиженията на реализираната от фондацията в партньорство с 8-те общини инициатива за подобряване на системата от услуги за социално включване и постигане на комплексен подход при подкрепата на децата в нужда и техните семейства за преодоляване на дефицитите в грижата за децата в област Пловдив  и разширяване на възможностите на общините да предложат повече услуги за активно социално включване на тези деца и семейства, чрез въвеждане на интегриран подход и координирани междусекторни услуги.   От старта на съвместната ни дейност през 2019 г. разкрихме три нови програми. С програма „Индивидуална оценка на потребностите и насочване към социални и интегрирани услуги“ към нашия Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ в Пловдив осигурихме възможност на 272 деца в нужда и техните семейства да ползват мобилни подкрепящи услуги. Помогнахме на 108 деца да ползват специализирани услуги едновременно в различни области, но обвързани в едно цяло, което произтича от комплексния подход към нуждите на децата.  Проведохме над 70 информационни срещи с родители и други специалисти и ги запознахме с нашия подход и възможности.     По Програма „Консултиране и терапевтична подкрепа“ осигурихме няколко интердисциплинарни услуги от специалисти и дадохме възможност на 67 деца и техните семейства да получат специализирана подкрепа от различни специалисти (специалист ранна детска интервенция, логопед, рехабилитатор и кинезитерапевт, както и медицински специалисти) съобразно техните индивидуални нужди и план за подкрепа. По модела за ранна детска интервенция подкрепихме развитието на 11 деца и работихме в партньорство с техните родители.    Дадохме възможност на семейства с нисък социален статус да ползват напълно безплатно логопедични услуги и рехабилитация – търсени, но изключително недостъпни в малките населени места. Трима медицински специалисти се включиха в подкрепата за една част от децата, с които работихме, предоставиха индивидуални медицински консултации и оказаха решаваща подкрепа в домашна среда за деца с увреждания или здравословни проблеми, там където достъпът до здравна грижа се оказа труден.      Включихме 215 деца в програмата „Подкрепа за развитие и социализация на деца от уязвими групи“, които участваха заедно в спортни, музикални и образователни игри, в арт ателиета, приготвяха заедно храна, радваха се на театрални представления, развиха нови умения и се справят с нови предизвикателства.    Ресурсите, които трите разкрити програми осигуриха в полза на местните общности включиха по един съвсем естествен начин нуждата от изграждане на редица взаимодействия, на които да градим партньорства.  Мобилността на услугите беше изключително тяхно предимство, защото те можаха да достигнат до всяко едно място в общността. Моделът на тази организация спрямо индивидуалните нужди на детето и семейството осигури значителна добавена стойност към ресурсите на местната общност и помогна за социалната интеграция на уязвимите деца в живота на общността.      Работна група от 22ма експерти в сферата на социалните дейности, образованието и здравеопазването създаде Програма за взаимодействие, която регламентира интегрирания подход и взаимодействието в различните етапи от работата по случай и интегрирането на програмата на местно ниво.     Програмата беше разработена, за да отговори на съвременните нужди при развитието на интегрирания подход в предоставянето на услуги и да приложи на практика новото законодателство. Основната й цел е да се подобри координацията между различните системи (здравна, социална и образователна), чрез използване на механизми за взаимодействие между всички ангажирани страни, за да се постигне интегриран подход в предоставянето на комплексни услуги за деца и семейства, както и да повиши нивото на превенция на рисковите фактори, като подобри информираността, сигурността, ангажираността, социалното включване и благополучието на децата и семействата в местните общности.    Програмата работи чрез система от взаимодействия между семействата и специалистите във всяка община. На територията на общините действат местни координатори, към които постъпва информация за децата нуждаещи се от комплексни услуги. Те задействат мрежа от координационни връзки на ниво община, насочват семейството към необходимите услуги и съдействат за координацията между включените в подкрепата специалисти. При недостиг на една или няколко услуги в съответната община местните координатори подават информация към създадения от фондация „За Нашите Деца“ Единен координационен център в гр. Пловдив, който взаимодейства на няколко териториални нива, за да може да се осигури необходимата подкрепа.     Дискусионният форум се реализират в  рамките на проект „Инициатива за развитие и социално включване 2014-2020“, финансиран от Европейски съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и съфинансирана от Европейски социален фонд.  …

Read More

The Human Safety Net и фондация „За Нашите Деца“ подкрепиха над 2400 деца и семейства през 2020 г.

By | Без Категория, Новини | No Comments

През 2020 г. фондация „За Нашите Деца“ имаше възможността да съчетае своя опит и професионализъм в грижата и подкрепата за деца и родители с ресурсите на корпоративната социална отговорност на Дженерали Застраховане, за да даде сигурност и надежда на стотици семейства.   С инвестицията на мрежата The Human Safety Net, създадена от компанията Дженерали Груп, и на Дженерали Застраховане, 1552 родители и 902 деца в София и Пловдив получиха компетентна грижа, обучения и подкрепа за ранно детско развитие. В центровете за обществена подкрепа на фондацията, както и в детските градини, където работим, 278 деца имаха възможност да развиват своите възможности и таланти чрез музико-терапия, „библиотека на играчките“ и арт-терапия. Чрез програмата за ранна детска интервенция помогнахме на 71 деца със забавяне в развитието, консултирахме техните родителите как да ги стимулират и ги насочвахме към допълнителни услуги.   Подкрепихме социалното и емоционално развитие на 342 деца от уязвими семейства, деца в приемна грижа и такива, поверени на обществена грижа, като организирахме за тях развлекателни събития, празници и дейности на открито. Обучихме 325 бъдещи и настоящи родители и кандидат осиновители по основни въпроси за правата на детето, благосъстоянието на децата, ролята на родителите за развитието на най-малките. Обучихме 230 родители в подхода на позитивното родителство и принципите на семейната подкрепа за сигурна грижа.   Преди налагане на епидемичните мерки, когато имахме достъп до неонатологични отделения в София и Пловдив, оказахме подкрепа на 55 родители и 38 преждевременно родени деца със съвети за семейно-ориентирана и развитийна грижа за бебето. Още много деца и родители се срещаха с нашите специалисти виртуално, в нашите центрове, в своите домове или квартали, за да получат професионални съвети, спешна материална подкрепа и увереност, че не са сами в трудностите. Нашето сътрудничество с болници, детски градини и училища ни даде възможност да достигнем до повече хора, които имат нужда от нашата подкрепа.   Съдействахме с обучения и консултации на 142 специалисти от образователния, здравния и социалния сектор и приемни родители да повишат уменията си за работа с деца 0-7г. и с това разпространихме многократно въздействието от нашата работа.   Като част от глобалната мрежа The Human Safety Net, фондация „За Нашите Деца“ черпи от енергията на едно мащабно движение на хора, които подкрепят хора в нужда и уязвима ситуация. Движението е вдъхновено и подкрепено от компанията Дженерали Груп.   Подкрепата на Мрежата за нашата фондация ни дава устойчивост да работим за по-доброто бъдеще на нашите деца и възможност да умножим ползите от дейността си чрез партньорството с Дженерали Застраховане…

Read More

Делойт България и фондация „За Нашите Деца“ обединени в мисията за щастливо детство в семейство.

By | Без Категория, Новини | No Comments

Екипът ни работи неуморно за равен старт и шанс за щастливо детство в семейството на всяко дете. Правим го с безценната помощ на нашите партньори.   И тази година, въпреки пандемичната обстановка, Делойт България отново е сред верните ни партньори, които помагат да има повече детски усмивки, този път чрез  дарение от 5000 лв. в подкрепа на нашата Детска къща.     Средствата ни дават възможност да осигурим най-добрите грижи за децата в нашия семеен дом и да работим интензивно за подготовката и извеждането на всяко от тях в семейна среда – биологично, осиновително или приемно семейство, като гарантира приемственост, предвидимост и сигурност в процеса, както за детето, така и за семейството. От създаването си през 2012 г. в Детска къща получават грижа 57 деца, 7 от които се завръщат в родните си семейства, 38 са осиновени, а 6 растат с любовта и грижата на приемните си родители.     Партньорството ни с Делойт е вече дългосрочно. Освен с дарението си за Детска къща през миналата година, служителите на компанията се включиха с лични средства в помощ на нашите каузи. Благодарение на тях и на други съмишленици на фондацията, оборудвахме и обновихме сензорната зала в нашия Комплекс за ранно детско развитие в София, в която, с подкрепата на нашите специалисти, деца с трудности в развитието си правят своите малки стъпки по пътя на израстването си.   Делойт България е една от водещите организации в страната, които предоставят професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите. В продължение на своята мисия да остави значим отпечатък за обществото („Making an impact that matters”), компанията превръща дългосрочния ангажимент към социалната отговорност в неделима част от дейността си. Дружеството и неговите служители активно подкрепят множество благотворителни дейности и обществено значими каузи в България.     „За Делойт устойчивостта и отговорността към служителите, партньорите и цялото обществото винаги са били част ежедневната ни дейност. Стратегията ни за корпоративна социална отговорност се фокусира върху възможностите за инвестиции в обществото, където нашият принос да доведе до реална промяна. Именно затова се радваме, че имаме възможността да подкрепим проекта „Детска къща“ и да дадем възможност на повече деца да получат грижа и семейна среда, каквато е нужна за тяхното израстване и за осигуряване на по-доброто им бъдеще.“   – коментира Силвия Пенева – управляващ съдружник на Делойт България.   Благодарение на партньорството ни с компании като Делойт България, през 2020 г. подкрепихме над 1600 деца и семейства….

Read More

Изследване: Подкрепата за ранното детско развитие налага мултидисциплинарен подход в обучението на здравните специалисти

By | Новини | No Comments

 Обучението по педиатрия на общопрактикуващите лекари е едва 9 седмици вместо препоръчителните 12 месеца   Доколко специалистите в здравния сектор са подготвени да отговорят на потребностите на децата в ранна възраст и техните семейства? Отговор на този въпрос се опитва да даде проучване на фондация „За Нашите Деца“, проведено през 2020 г.   Данните от проучването разкриват редица предизвикателства пред специалистите, работещи с деца в ранна възраст в сферата на здравеопазването. Университетското образование по медицина не е достатъчно, за да отговори на потребностите както на децата, така и на техните семейства. То е фокусирано върху медицинската експертиза и не включва придобиване на умения за работа със семейство и общност, с уязвими групи деца, както и умения за сътрудничество с професионалисти от други сектори.   Времето за обучение по педиатрия на общопрактикуващите лекари е само 9 седмици – значително по-кратко от препоръчаните от Европейската академия по педиатрия 9-12 месеца. Продължаващото медицинско образование на медицинските специалисти не е част от съществуваща система, а лична инициатива, желание и влагане на ресурси от самите специалисти. В допълнение, данните показват, че 60% от обхванатите в изследването педиатри и общопрактикуващи лекари са с над 20 години трудов стаж, а тези със стаж от 3 до 5 година, са едва 10%. Поради неблагоприятни условия на работа, предимно ниско заплащане и липса на възможности за кариерно развитие, няма интерес от млади специалисти за работа в детските ясли.   Сериозен проблем за лекарите, участвали в изследването е, че времето, което могат да отделят за комуникация и обсъждане с родителите е крайно недостатъчно.   „Тези 20 минути са недостатъчни. Аз имам нужда да поговоря с родителите, да изясня какво се случва. Ако всичко е наред с детето и родителят знае какво да прави –  да, но, ако е налице дори минимален проблем, категорично това време не стига за ефективна консултация.“   Данните от изследването показват, че административната работа и работата с документи заема огромен дял от времето на лекарите – 78% посочват, че това е една от трите дейности с най-голям обем месечно. За сравнение, едва 22% посочват, че сред трите дейностите, за които отделят най-много време е работата със семейство и общност.   Препоръките на експертите от Фондацията, включват разработване на профил на компетентностите на професионалистите, работещи с деца в ранна възраст, валиден за здравния, образователния и социалния сектор и осигуряване на връзка между този профил и учебните програми, подготвящи специалисти в трите сектора. Продължаващото медицинско образование на специалистите в здравния сектор не трябва да зависи от индивидуалното желание и възможности за финансиране на специалистите, а трябва да бъде част от цялостна рамка, разработена с активното участие и диалог с професионалната и научна общност и семействата. Необходими са ясни механизми за взаимодействие между специалистите в здравеопазването, образованието и социалните дейности за ефективно подпомагане на ранното детско развитие.     Изследването е част от инициативата “България расте с децата си”, с която Фондацията насочва вниманието на обществото към ролята на професионалистите, работещи с деца в ранна детска възраст за повишаване качеството на образованието и услугите за деца. То се фокусира върху социалния, образователния и здравния сектор, като очертава насоки за необходимите обществени политики за издигане качеството на образованието и грижите за деца в ранна възраст.   Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на качество то на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.       Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. …

Read More

Пастети с кауза – или как за 10 години изградихме мост между българския бизнес и неправителствения сектор

By | Новини | No Comments

2020 година е вече в историята – беше предизвикателна, непредвидима и изправи всички ни пред икономическа, здравна и социална нестабилност. Показа ни обаче и важните неща – здравето, семейството, споделеността. Насочи вниманието ни към ценностите и устоите на обществото, в което живеем и ни доказа, че положителни примери има и те са сред нас.   За нас 2020 беше година на растеж – разкрихме Дневен център за деца с увреждания, втори Център за обществена подкрепа в София, започнахме ремонта на сградата на бившия дом „Рада Киркович“ в Пловдив, който ще превърнем скоро в Комплекс за ранно детско развитие. През 2020 година отбелязахме и 10 години от партньорството ни с фирма „Компас“.   Родено през 2010 година партньорство, което устоя на времето и промените, което изгради мост между българския бизнес и неправителствения сектор и е доказателство, че маркетинга с кауза и корпоративната социална отговорност имат почва и у нас и създават устойчива промяна.   Историята на Компас и партньорството с фондация „За Нашите Деца“   „Компас“ e българска компания, която произвежда месни и безмесни пастети, меса, готови ястия и рибни стерилизирани продукти. Създадена през 1996 година, фирмата стартира като малко предприятие. Екипът си поставя за цел да предлага качествени хранителни продукти с доказан произход и висока хранителна стойност. За да се развива, „Компас“ залага и на ефективното оползотворяване на ресурсите, качествените суровини, колективната работа и лоялност към своите партньори.   През 2010 година дружеството решава да пусне на пазара изцяло нов продукт – Compass Детска закуска, насочен към най-малките. Желанието им е още от създаването си, серията пастети да бъде обвързана с обществено значима кауза. Задават си въпросите: „Как можем да помогнем не само на своите собствени деца, а и на децата в нужда, нали все пак произвеждаме детски продукти? Как можем да се грижим не само за физическото, но и за социалното и емоционалното развитие на децата?“.   В търсене на отговорите осъзнават, че им трябва партньор, с който заедно да насочат усилията си да помагат на деца в нужда. Така компанията стигна до нас – фондация „За Нашите Деца“. Припозна ни като съмишленик и избра мисията на своята серия пастети – да подкрепя две от нашите каузи –  спасяване на бебета от изоставяне  и приемна грижа за деца, разделени от родителите си.   Благодарение на дарените от продажбата на Compass Детска закуска средства за изминалите 10 години успяхме да помогнем на над 1500 деца да растат обичани и подкрепяни в семейство. Нещо повече, освен да дарява средства, „Компас“ се ангажира и да повишава осведомеността и променя нагласите в обществото по двете важни социални каузи като информира регулярно клиентите си за приноса им в промяната на живота на децата, които подкрепя фондация „За Нашите Деца“.   Продуктите на „Компас“ привличат вниманието на българските домакинства, разясняват важността на подкрепата към самотните родители и семействата в затруднено положение, стимулират приемането на приемната грижа като една от най-добрите алтернативи за деца, които не могат да останат в родното си семейство.   „Компас“ се отличава от останалите сходни продукти на пазара като освен че отчислява % от продажбите на своите пастети, отбелязва това на опаковките на продуктите, издава специална информационна брошура, комуникира каузата в медиите и социалните мрежи и организира традиционен празник по случай 1 юни в различни градове в страната – Пловдив, София, Благоевград, Монтана, Бургас, Варна и други.   През 10-те години на партньорството ни и особено при организирането на събитието за 1 юни, „Компас“ активно включва и своите служители, които са сред най-верните съмишленици на каузата.   Маркетинг с кауза, или силата на един продукт да бъде двигател на промяна   Compass Детска закуска е един от малкото продукти у нас, които предлагат добавена стойност на своите клиенти, отчислявайки % за кауза. Маркетингът с кауза е предпочитан механизъм за сътрудничество с неправителствения сектор от много компании, той им позволява да се отличат от конкуренцията и да ангажират своите клиенти. Ползите от този вид партньорство между бизнеса и НПО са много – от чисто комуникационни, финансови и репутационни, до такива, свързани с повишаване на клиентската лоялност и разрешаване на различни социални и обществени проблеми.   Проучване на агенция Conus Communications от 2019 година сочи, че потребителите на различни услуги и продукти търсят активно все повече възможности да обвържат своето потребление със социално отговорни действия и с различни каузи. Според същото проучване 93% от хората, използвайки продукт посветен на кауза, си изграждат по-позитивен образ за компанията производител. 90% от тях са по-склонни да се доверят и да предпочетат отново техен продукт или услуга. И още един интересен факт от същото прочуване – 8 от 10 души взимат предвид социалната отговорност на даден бизнес при избор, както на продукт, така и  на мястото, от което пазаруват.   В България Корпоративната социална отговорност, част от която са и кампаниите за Маркетинг с кауза, се развива с все по-бързи темпове. Бизнесът и гражданският сектор имаме възможността, обединявайки усилията си да изградим солидарно, устойчиво и отговорно общество, за което мечтаем от години. Но е необходимо не просто да мечтаем, а да се грижим за по-слабите, за тези които не могат или не знаят как да поискат и приемат помощта ни.   Маркетингът, посветен на кауза е само един от начините родните компании да изградят стабилни и дълготрайни партньорства с гражданския сектор в полза на обществото и наболелите му проблеми. Така ще отговорят едновременно, както на необходимостта на съвременния потребител да избира и използва отговорно и осъзнато продукти и услуги в полза на обществото, така и на ангажимента на модерния бизнес лидер да изгражда етични, родни брандове, допринасящи за решаването на сложни проблеми за най-уязвимите деца на България – както в случая Компас, и за цялото…

Read More

Властта на гражданите… или какво можем заедно – за ранното детско развитие

By | Новини | No Comments

Предаването „Властта на гражданите… или какво можем заедно“ се реализира в рамките на проекта „Каузи с глас и лице“, финансиран по Фонд Активни граждани България.   Темата в днешното предаването е ранното детско развитие – нуждата от фокус върху подготовката на кадрите, които работят с малките деца и осигуряването на интегрирани услуги, според нуждата на всяко едно дете. Събеседници са изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова и д-р Наталия Михайлова – ръководител на изследователския екип, извършил проучване за компетентностите на работещите с деца в ранна възраст.   В репортаж Доброслава Стоилова, мениджър-проекти във фондацията пък разказва за проекта на организацията в осем общини в област Пловдив, където на терен вече функционира интегрирано предоставяне на услуги за децата в риск и координирана подкрепа за семействата.   Мащабно проучване за кадрите, които работят с малките деца В ефира на Дарик д-р Наталия Михайлова обобщи основните изводи от проучването, направено от фондацията по проект „България расте с децата си“. Тя съобщи, че проучването цели да изследва компетентностите на работещите с деца в ранна възраст в трите сектора – образование, здравеопазване и социални услуги. Над 460 специалисти – педиатри, медицински сестри в детски ясли, педагози, социални работници, са включени в това проучване. Потърсено е и мнението на родителите с въпрос какво трябва да могат и да знаят професионалистите, за да работят заедно.   Досега не е представено такова изследване, което да постави фокус върху хората, работещи в тези сектори – те професионалисти ли са, имат ли нужните знания, след като влязат в системата имат ли възможност да се развиват професионално, защото в съвременния свят имаме деца със затруднения без поставени диагнози, коментира Иванка Шалапатова. По думите й повечето специалисти започват работа с добра академична подготовка , но е слабост, че при обучението им няма фокус върху ранното детство като особен акцент в развитието на детето. Затова и от фондация „За Нашите Деца“ препоръчват академичното образование да постави фокус върху особеностите на ранното развитие.   Според д-р Михайлова често няма практическа подготовка на кадрите, както компетентност за работата със семействата. Условията на труд също са проблем, особено в сферата на социалните услуги. Ниски доходи, големи групи в детските градини, дефицит на персонал в детските ясли.   Условията на труд също са проблем, особено в сферата на социалните услуги. Ниски доходи, големи групи в детските градини, дефицит на персонал в детските ясли, са друг проблем, който отчита проучването. Делът на младите педиатри е много малък, често завършващите нямат мотив да изберат тази специалност. Същият е проблемът и в детските ясли с медицинските сестри.   Към 2030 г. ще имаме спад на детското население с една четвърт   Ваня Шалапатова посочи, че България е  единствената страна в Европа, която към 2030 година ще има с 22 процента спад на детското си население в ранна възраст. „Нещо повече – от тези деца, които са в момента в България почти всяко второ живее в бедност. По индекса на Световната банка се казва, че дори едно дете да му се предоставят достатъчно добри условия, при ситуацията в момента в страната, то ще постигне 60 процента от своя потенциал. Това показва, че има нещо, което пропускаме в система, която посреща детето след раждането му – това са родителите, лекарите, социалните работници, после работещите в яслите и градините“, отбеляза още Шалапатова.   Тя съобщи, че на предстоящата в края на февруари голяма конференция по темата фондацията ще апелира за ясна политика и стратегия за ранното детско развитие.   „Като общество трябва да бъдем по-критични и очакващи от специалисти, които работят с малките деца, но не по критичен, а по партньорски начин. Трябва да изискваме по-модерни политики за ранното детство, защото на тези хора не им е никак лесно, а в същото време задачата им е критично важна. Те да бъдат партньори на родителите и да дадат силен тласък в развитието на всяко дете, независимо дали има увреждания или не“, допълни изпълнителният директор на „За Нашите Деца“. По думите й когато мислим за икономически прогрес, трябва да погледнем към човешкия капитал, който днес създаваме, за да може след 20 години той да продължи развитието на българското общество. „В противен случай пропускаме най-важният компонент на прогреса – човекът“, каза още тя.   Нужен е комплексен подход в услугите за децата и семействата   Друг проблем, който отчитат от фондацията и от екипа на проучването е, че няма комплексен подход на работещите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните услуги. Според тях ще е успех, ако тримата министри – на здравеопазването, на образованието и на труда и социалната политика, осъзнаят, че хората, които работят в тези системи трябва да имат споделени знания за ранното детство. „Няма как да продължаваме в България педиатърът да гледа само здравният статус на детето, без да се интересува от семейната среда и нейните особености. Всеки специалист работи самостоятелно, а в центърът трябва да бъде интересът на детето и семейството“, коментира Иванка Шалапатова.   Д-р Наталия Михайлова отбеляза, че има страшно много бумащина и административна тежест в тези системи. Над 70 процента от работата на педиатри, педагози и социални работници се заема от попълване на административни документи, което отнема от времето им за работа на терен и за работа с децата и родителите, коментира тя.   Не помощи, а инвестиция в ранното развитие намалява нивото на бедност Иванка Шалапатова се позова на научни данни, според които увеличаването на инвестициите с 50 до 100 процента в интегрирани услуги за ранно развитие, могат да намалят детската бедност с 33 до 50 процента. „В България смятаме, че ще намалим детската бедност като даваме хуманитарни помощи на бедното семейство. Практиката показва, че само даването на помощи не води до просперитет нито на семейството, нито до развитието на детето“, категорична е тя.   Според нея политиката в момента е сбъркана, защото няма как с чисто финансови механизми да се постигне увереност на българският родител и на системите, че ще се справят с предизвикателствата пред  българското дете, което много често се развива с трудности в развитието, с увреждания. Парите не са единствения фактор, а компетентната и мотивирана работна сила, която работи с децата и която постоянно се учи и развива, категорична е Шалапатова.     Добрият пример в област Пловдив – интегрирани услуги за детето   В осем общини на област Пловдив вече функционира комплексен подход, който обединява и координира различните услуги за деца с увреждания, с трудности в развитието или деца в риск. Постигнатото е дело на екипа на фондация „За Нашите Деца“, а проект по една от оперативните програми им помага да наложат добрите практики за координация между здравната, социалната и образователната сфера. В репортаж за Дарик ръководителят на проекта Доброслава Стоилова обясни, че призмата в случая е обърната – тръгва се от нуждите на детето към търсенето на конкретните специалисти, които ще му помогнат. А не както е досега масовата практика – родителите да се лутат къде да намерят необходимата за детето им помощ. Общините Пловдив, Марица, Садово, Асеновград, Стамболийски, Перущица, Родопи и Куклен вече имат свои координатори, които могат да се свържат с нужните специалисти и да организират помощта за децата. Поне докато проектът продължава.   Доброслава Стоилова не смята, че има съпротива от страна на институциите, напротив – осъзнава се нуждата от координация между отделните сектори, които работят с децата. Но все още предстоят много стъпки, които да наложат този вид услуги.   Фондацията предлага и мобилни услуги, което ги прави още по-търсени. Приключващият скоро проект осигурява специалистите и услугите за децата и техните семейства безплатно, но след края на проекта трябва да се потърсят начини създаденото да продължи да съществува.   В ефира на Дарик Ваня Шалапатова съобщи, че фондацията има пълното съдействие на община Пловдив и държавните институции добрата практика да продължи. Според нея трябва да се отпускат целеви субсидии за подобни комплексни услуги. „Все още нямаме увереност, че субсидията ще бъде пусната от първи април, но работим в тази посока“, отбеляза още тя….

Read More