Специалистите по социална работа, управлението на случаи, както и експертите по детско развитие на организацията предоставят различни обучения и супервизия на служители в центрове за обществена подкрепа, комплекси за социални услуги за деца и семейства, центрове за настаняване от семеен тип, детски домове, отдели за закрила на детето, екипи по приемна грижа и др. Обученията и супервизиите са свързани със социалната работа по случай, управлението на случая, както и специализирани умения за работа с деца и семейства. Съдържанието и форматът на супервизионните сесии и обученията се договорят след оценка на потребностите на специалистите.