Фондация „За Нашите Деца“ обявява конкурс за избор на изпълнител на дизайн и предпечат на резюме и дизайн на изследователски доклад: „Ранното детско развитие в България: погледи отвътре“.

 

Техническо задание :

Фондация „За Нашите Деца” е наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете” и работи от 1992 г. в България. Днес фондация „За Нашите Деца”, водена от визията си за развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България, предоставя професионални социални услуги за деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения. Една от основните цели на организацията е да се застъпва активно за изграждане на среда, която в най-висока степен благоприятства развитието и благосъстоянието на всички деца на възраст от 0 до 7 години в страната.

 

С финансиране от фондация „ОУК“, фондация „За Нашите Деца“ изпълнява проект „Грижа в ранната възраст“, чиято основна цел е подобряването на развитието и благосъстоянието на децата в ранната детска възраст (0-7 г.) чрез въвеждане на интегриран здравно-социален подход към грижата за тях. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през директна работа на терен, проектът цели да подкрепи подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи.

 

През 2017 г. фондация „За Нашите Деца“, съвместно със сдружение „Дете и пространство“ и Института за изследване на населението и човека към Българска академия на науките извърши проучване и анализ на съществуващите практики на грижа предоставяни от държавата в сферите на здравеопазването, образованието и социалната подкрепа на деца в ранна детска възраст. Резултатите от изследването са представени в доклад озаглавен: „Ранното детско развитие в България: погледи отвътре. Изследване на системите подкрепящи ранното детско развитие, взаимовръзките и взаимодействието между тях и с родителите“, наричан за краткост Доклад.

 

 

 

ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО

Целта на настоящото задание е да определи чрез конкурс изпълнител на дизайн и предпечат на:

  • Резюме на изследователски доклад „Ранното детско развитие в България: погледи отвътре“ в размер около 35 печатни страници – дизайн и предпечат;
  • Доклад в размер на около 330 печатни страници – дизайн (ще се разпространява само в електронен вариант).

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Резюмето и пълният текст на изследователския доклад да бъдат оформени с добра прегледност и четливост, така че да представят съдържанието по завладяващ и лесен за възприемане начин, като информацията бъде предадена визуално ясно на читателя. Дизайнът на двата документа трябва да съответства на темата им, а именно – ранното детско развитие.

Работата по графичното оформление ще се изпълнява в тясно сътрудничество с Възложителя.

 

 

СРОКОВЕ

До 10 януари 2018 г. изпълнителят  трябва  представи проект  на дизайн на двата документа – основата (лейаута), включително предложение за стила и цветовете, типографски решения. Предложените от изпълнителя снимки и илюстрации трябва да отговарят на нормативните изисквания регламентиращи защитата на авторското право и на правата на децата.

 

31 януари 2018 г. /но не по-рано от 15 дни след получаване на пълния текст на доклада и съгласуването на прототипа на дизайна/ – предаване на финалните варианти на Резюмето – предпечат и файл за печат, и на Доклада

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, УМЕНИЯ И ОПИТ НА ИЗПЪНИТЕЛЯ 

Заданието е насочено към графични дизайнери и организации, с опит в дизайна и графичното оформление на доклади, изследвания и научни разработки.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • писмо за изразяване на интерес
  • портфолио, доказващо опит в графичното оформление на печатни и онлайн издания
  • автобиография (за физическите лица)
  • ценово предложение

 

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 19 декември 2017 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване в офиса на фондация „За Нашите Деца“. Спечелилият поръчката кандидат ще бъде уведомен до 22 декември 2017 г. Същият ден той ще получи резюмето на доклада, както и предфинален вариант на доклада за информация; логата на организациите участвали в изследването, ръководство по фирмен стил и информация за фирмените цветове на фондацията.

 

 

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ следва да бъдат представени  на електронна поща: e.gerginova@detebg.org.

Лице за контакт: Елица Гергинова – изследовател във фондация „За Нашите Деца“  – телефон: 0882 515 527. Екипът на фондацията ще се свърже само с одобрените по документи кандидати.