Фондация „За Нашите Деца“ обявява конкурс за ИЗБОР НА ВЪНШЕН  ОЦЕНИТЕЛ.

 

Фондация „За Нашите Деца“ е българска неправителствена организация, която вече 25 години защитава правата на децата в България и работи в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт за осигуряване на щастливо детство в сигурна семейна среда на всяко дете.

 

Фондацията работи като самостоятелна организация от 2007 г. и  предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения. Фокусирани сме върху: мобилизиране на ресурсите на обществото за закрила на детето и спазване на правата му; развитие на политики за деца; предотвратяване изоставянето на новородени и малки деца; ранна интервенция за деца; алтернативна грижа за деца в риск от настаняване в институция. Фондацията е специализирана в: създаване и управление на центрове за социални услуги; пилотиране на иновации в социалните услуги; сътрудничество с корпоративния сектор в полза на деца в риск; реализиране на проекти, застъпничество относно правата на децата и подкрепата на семейната форма на грижа. С времето, освен придобиването на  опит в сферата на социалните услуги за деца и семейства, фондацията създаде успешни партньорства с местната власт, бизнеса, медиите и гражданите, и по този начин работи за промяна към обществени нагласи, които реално подкрепят детските права и благосъстояние.

 

Към момента фондация „За Нашите Деца“ е в период на стратегическо планиране, като основна цел е то:

 • да бъде базирано на обективна външна и вътрешна оценка на фондацията с участието на основните заинтересовани страни, с които работим, включително и децата;
 • да има изработен анализ на външния контекст с изведени тенденции в дарителството, националните и европейски политики и приоритети, възможности за финансиране, потребности на целевите групи и услуги, непосрещнати потребности, тенденции и перспективи на националнои Европейско ниво, дейността на други НПО;
 • да се основава на предложенията на хората, които следят уебсайта, linkedin профила и фейсбук станицата на фондацията;
 • да е основано на подхода, базиран на правата на децата.

 

 1. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО

Фондация „За Нашите Деца“ търси експерт, който да:

 • Организира и проведе самооценка (оценка на капацитета на фондацията) като част от стратегическото планиране на организацията, в която се взимат предвид мнението и предложенията на екипа, Настоятелството, Консултативния съвет на организацията.
 • Изготви обективна оценка на въможностите от външната среда, основана на мнението и предложенията на  заинтересованите страни, с които организацията работи. Тази оценка следва да отрази  настоящето и перспективите пред ролята на фондацията, като осигури и участие на децата и техните семейства
 • Изготви анализ на външния контекст, в който фондацията работи, с цел да се изведат тенденциите в националните политики и приоритети, дарителството, възможностите за финансиране, потребностите на децата и семействата и наличните и липсващи услуги, тенденции и перспективи на национално и Европейско ниво, дейността на други НПО.

 

 2. ОБЩА ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО

 

Настоящите анализ на организационния капацитет, външна оценка на организацията и анализ на външния контекст следва да направят възможно дефинирането на мисия, визия, ценности, стратегически и оперативни цели на фондацията за периода 2018-2023г.  

 

 3ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ 

 

 • Изработване на методика и оперативен план  за извършване на анализа на капацитета и външната оценка на организацията и анализа на външния контекст и изпълнението му в координация с екипа за организиране на всяка от дейностите; 
 • Организиране и участие в  изработване на пълния набор инструменти за събиране на необходимите данни 
 • Изготвяне на междинни доклади за анализа на капацитета и външната оценка на организацията, както и на анализа на външния контекст; 
 • Изготвяне на финален доклад, съдържащ трите части – анализ на капацитета, външна оценка и анализ на външния контекст с изведени тенденции и препоръки към организацията; 
 • Представяне пред мениджърския екип и Настоятелството на данните от оценката, анализа на капацитета и анализа на външния контекст и съдействие относно прочита на данните за определяне на бъдещите стратегически цели и посока на организацията.    

 

4. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 

Целевите групи, обект на измерване капацитета, външната оценка и анализа на външния контекст, са: 

За анализ на капацитета на организацията: 

 • Служители на фондацията,  
 • Настоятелство; 
 • Бивши членове на Настоятелството;  
 • Бивши служители на фондацията 
 • Членове на Консултативния съвет.  

 

За оценката: 

 • Деца и семейства, настоящи и бивши клиенти на услугите, които предоставяме в София и Пловдив;  
 • Дарители; 
 • Медии; 
 • Други НПО – национални и международни; 
 • Държавни институции и такива на местната власт, институции на ЕС; 
 • Системата за закрила на детето;  
 • Дипломатически сектор 

 

5. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 •  Изработена самооценка на капацитета на организацията, която следва да бъде организирана около: 
 • Измерване на организационна ефективност чрез документален преглед, дълбочинни интервюта и въпросници към целевите групи; 
 • Права на децата, които фондацията адресира до момента и такива, които екипът разпознава като приоритетни да адресира в бъдеще; 

 

 • Изработена външна оценка на фондацията, която  следва да даде отговор на въпросите: 
 • Какво ценят във фондацията?  
 • Как биха оценили организационната ни ефективност? 
 • Кои права на децата адресираме до момента? 
 • Каква е ролята ни за спазване правото на децата на семейство в момента? Има ли други права на децата, чието спазване трябва да бъде сред нашите приоритети? 
 • Каква трябва да бъде ролята ни в бъдеще?  
 • Какви предизвикателства виждат пред фондацията за постигането на тази роля? 
 • Как виждат своята роля в развитието и устойчивостта на организацията в бъдеще? 

Предвижда се външната оценка да бъде направена през дълбочинни интервюта и въпросници, насочени към целевите групи.  

 

 • Изработен анализ на външния контекст, който  следва да бъде организиран около следните теми и да изведе тенденции и препоръки към фондацията: 
 • Европейски, национални и местни политики и приоритети 
 • Дарителство 
 • Възможности за финансиране 
 • Други НПО – национално и европейско ниво 
 • Потребности + налични услуги – непосрещнати потребности 
 • Нарушени права на децата 
 • Политически контекст 

 

 6. КОМПЕТЕНЦИИ,  УМЕНИЯ И ОПИТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

От външния оценител се очаква да има следните компетенции, умения и опит, които на етап кандидатстване ще се оценяват със съответните тежести: 

 • Знания и опит в изготвянето на оценки и планове за развитието на неправителствени организации – 30%; 
 • Знания и опит в сферата на стратегическо планиране и мониторинг на изпълнение на стратегически цели – 30%; 
 • Комуникативни умения – умение за модериране на дискусии, водене на конструктивни разговори – 10%. 
 • Умения за организирането и провеждането на обективни оценки с ефективно участие на деца на възраст до 7 години– 10%; 
 • Аналитични умения – интерпретиране и извеждане на изводии препоръки – 10%; 
 • Познание за действащата нормативна уредба в областта  на  политиките за деца на ниво ЕС и в България, компетентните институции за развитието на социални услуги,  доставчиците на социални услуги, системата за закрила на детето в България – 10%; 

 

7. ВРЕМЕВИ ОБХВАТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАДАНИЕТО 

Самооценката на капацитета и външната оценка на организацията и анализът на външния контекст трябва да се извършат в периода май-юли. 

Очаква се в до 5 август 2018г. оценителят да представи данните и в последствие да участва в  среща на мениджърския екип и Настоятелството за обсъждане на находките и препоръките и очертаване на бъдещите цели и посока на организацията.  

 

8МОНИТОРИНГ  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ

Изпълнителят  на заданието, ще работи под ръководството и в пълна координация с Ръководител Организационно развитие и проекти. Ръководителят на екип „Организационно развитие“, ще мониторира работата на външния оценител по всяко време на извършване на външната оценка и ще координира работата и на хора от екипа на организацията в някои от дейностите на оценителя, когато и както това е съгласувано. 

 

 9. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ

Предвидената сума за всички разходи по самооценката, оценката и анализа на външния контекст възлиза на стойност до максимум 7500лв. и подлежи на договаряне. 

 

 10. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Желаещите да кандидатстват по заданието е необходимо да представят следните документи: 

 • Писмено предложение (представяне на методиката, ориентировъчен план-график, ресурси) за провеждането на външна оценка по проекта и ценова оферта 
 • Професионална автобиография, която доказва наличието на очаквания опит по критериите изброени в т. 6 
 • Други документи в подкрепа на кандидатурата на външния оценител, препоръки, обратни връзки и др.

 

 11. ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ И СРОКОВЕ

 

Всички документи за кандидатстване е необходимо да бъдат изпратени в електронен формат на адрес: i.ivanova@detebg.org в срок до 20 април 2018г. 

След първоначалния подбор по документи, одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване в централния офис на Фондацията. Спечелилият кандидат ще подпише договор с Фондацията в срок до 30 април  2018г. 

Външният оценител ще уточни финалните методология за самооценката на капацитета, оценката на организацията и анализа на външния контекст и план-график за осъществяването й съвместно с фондация „За Нашите Деца“. Финалният вариант на методологията следва да бъде изготвен и приет до 15 май 2018 г. 

 

12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

За въпроси и допълнителна информация можете да се обърнете към: 

Ивелина Иванова 

Ръководител „Организационно развитие и проекти“ 

Фондация „За Нашите Деца“ 

Моб. телефон: 0882538306 

Ел. поща: i.ivanova@detebg.org